Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Τώρα 1η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, σε live μετάδοση για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν

Σήμερα Παρασκευή 05/04/2024 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου δια ζώσης, στην Αθήνα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα 24 ακόλουθα:


ΘΕΜΑ 1 Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου α) της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της 15/12/2023 και 15/02/2024, β) της συνεδρίασης δια περιφοράς της 05/01/2024 και γ) της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη της 28/03/2024. ΘΕΜΑ 2 Ορισμός Προέδρων και Μελών Τοπικών Παραρτημάτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. (άρθρο 12, Π.Δ. 75/2011). ΘΕΜΑ 3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. ΘΕΜΑ 4 Επικαιροποίηση της με αρ. 4/3-3-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Ν7ΟΚΔΠ-ΞΑΘ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων – Νομικών συμβούλων ΠΕ Δικηγόρου με βαθμό παρ΄ Αρείω Πάγω, σε σχέση έμμισθης εντολής – πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου». ΘΕΜΑ 5 Επικαιροποίηση της με αρ. 15/3-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΠ4ΟΚΔΠ-ΣΞΔ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση – τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου». ΘΕΜΑ 6 Πρωτογενή Αιτήματα για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για το έτος 2024, προϋπολογισμός παγίων & λειτουργικών δαπανών. ΘΕΜΑ 7 Συγκρότηση Θεματικών Επιτροπών Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και καθορισμός του αντικειμένου λειτουργίας τους. (άρθρο 16, Π.Δ. 75/2011) 
ΘΕΜΑ 8 Ορισμός εκπροσώπων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου σε Νομικά Πρόσωπα: 1. Γ.Σ. των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων (ΑΝ.ΕΤ.ΚΥ.) Α.Ε., 2. Γ.Σ. των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., 3. Γ.Σ. Κ.Ε.Κ. Νομού Δωδεκανήσου ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.’’, 4. Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Φυσικών Καταστροφών (ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. 2040), 5. Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κυκλάδων ‘’ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ’’, 6. Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, «ΔΙΟΔΟΣ», 7. Γ.Σ. των Μετόχων της ‘’Πληροφόρησης Ενημέρωσης Τοπικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), ΘΕΜΑ 9 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης ‘’Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης’’ 2021 – 2027. ΘΕΜΑ 10 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος ‘’Νότιο Αιγαίο’’ 2021 2027. ΘΕΜΑ 11 Ορισμός εκπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 του Νομού Δωδεκανήσου. Ορισμός εκπροσώπων στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 του Νομού Κυκλάδων ΘΕΜΑ 12 Ορισμός εκπροσώπων στην Ελεγκτική Επιτροπή αρ. 232, Ν. 3852/2010 ‘’περί αστικής ευθύνης αιρετών Τ.Α. της Α.Δ.Α.’’ ΘΕΜΑ 13 Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε., για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (άρθρο 234, του Ν. 3852/2010). ΘΕΜΑ 14 Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε. για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) στης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.)  ΘΕΜΑ 15 Υπόδειξη εκπροσώπων στην Κ.Ε.Δ.Ε. για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (άρθ. 4, Π.Δ. 7/31-01-2013). ΘΕΜΑ 16 Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (άρθ. 280, παρ. ιχ, Ν. 3852/2010). ΘΕΜΑ 17 Υπόδειξη εκπροσώπων στην ΚΕΔΕ για τη συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Α) Ορισμός εκπροσώπου στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Β) Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, ΘΕΜΑ 18 Ορισμός εκπροσώπων για την πενταμελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων. Ορισμός εκπροσώπων για την πενταμελή Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου ΘΕΜΑ 19 Ορισμός εκπροσώπων στη Νομαρχιακή Επιτροπή θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Κυκλάδων). Ορισμός εκπροσώπων στη Νομαρχιακή Επιτροπή Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Δωδεκανήσου). ΘΕΜΑ 20 Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ Κυκλάδων. Ορισμός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ Δωδεκανήσου.  ΘΕΜΑ 21 Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Π.Ν.Α. ΘΕΜΑ 22 Ορισμός εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. ΘΕΜΑ 23 Ορισμός εκπροσώπων για τις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών στους Δήμους Νομού Δωδεκανήσου. ΘΕΜΑ 24 Ορισμός εκπροσώπων για τις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών στους Δήμους Νομού Κυκλάδων. ΘΕΜΑ 25 Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων. Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. ΘΕΜΑ 26 Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών Νομού Δωδεκανήσου. ΘΕΜΑ 27 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Π.Ο.Δ.Ε.) για τη μεταφορά μαθητών στις Π.Ε. Κυκλάδων. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Π.Ο.Δ.Ε.) για τη μεταφορά μαθητών στις Π.Ε. Δωδεκανήσου. ΘΕΜΑ 28 Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.) ΘΕΜΑ 29 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Κυκλάδων 2023-2027. r ΘΕΜΑ 30 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για το έργο: ‘’Λειτουργία σφαγείων αρμοδιότητας ΠΝΑΙ’’ & ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. ΘΕΜΑ 31 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στα Δωδεκάνησα», & ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. ΘΕΜΑ 32 Έγκριση σύναψης & ορισμός εκπροσώπου Προγραμματικής Σύμβασης 2024- 2026, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στις Κυκλάδες», & ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. ΘΕΜΑ 33 Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (ΠΦΑΕ) για «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και γαστρονομίας» και αντικατάσταση εκπροσώπου με αναπληρωτή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. ΘΕΜΑ 34 Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καλύμνου για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ν. Καλύμνου’’» και αλλαγή εκπροσώπων στην ΕΠ.ΠΑ., αρθ. 9 της Π.Σ. ΘΕΜΑ 35 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Παρακολούθησης (άρθρο 6) της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΝΔΩ EUROPE DIRECT. ΘΕΜΑ 36 Ορισμός εκπροσώπων 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της από 18/10/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΧ7ΛΞ-ΨΧ4) λόγω παράτασης έως 17-3-2024 και ειδικά για την περίοδο από 1-1-24 μέχρι 17-3-2024, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε. για το έργο: ‘’Δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στις Κυκλάδες’’. ΘΕΜΑ 37 Επικαιροποίηση της με αρ. 40/10-07-2023 με (ΑΔΑ: ΨΖΖΜΟΚΔΠ-Π3Ο) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πιλοτικός οδικός χάρτης επιχειρησιακού σχεδιασμού διαχείρισης φυσικών κινδύνων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και ορισμός εκπροσώπων στο Όργανο Παρακολούθησης της Π.Σ. (άρθ. 8, Π.Σ.). ΘΕΜΑ 38 Αίτημα Δήμου Τήνου για χρηματοδότηση αθλητικής διοργάνωσης ‘’Karagoutis Training Camp’’. ΘΕΜΑ 39 Αίτημα οικονομικής υποστήριξης του 3ου Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός ΘΕΜΑ 40 Αίτημα συνδιοργάνωσης 15ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου Συλλόγων Γυναικών / Αμοργός 5-7 Απριλίου 2024 με θέμα: Γυναίκες των Κυκλάδων : Δημιουργία – Καινοτομία – Εξωστρέφεια. ΘΕΜΑ 41 Αίτημα Δήμου Μήλου, χορηγίας για την διεξαγωγή του Διεθνούς meeting σύνθετων αγωνισμάτων με την ονομασία ALIGENIS MILOS COMBINED EVENTS MEETING. ΘΕΜΑ 42 Αίτημα Δήμου Καρπάθου για παραχώρηση υδροφόρων οχημάτων και μηχανοκίνητων μέσων, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του νησιού της Καρπάθου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου  ΘΕΜΑ 43 Παρουσίαση εισήγησης και λήψη απόφασης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικονομική Βιωσιμότητα των Νησιωτικών Δήμων: προκλήσεις και Πολιτικές Προτάσεις. ΘΕΜΑ 44 Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.’’ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τον προγραμματισμό δράσης του. ΘΕΜΑ 45 Έγκριση κάλυψης ακυρωτικών δαπανών. ΘΕΜΑ 46 Επικύρωση αποφάσεων προέδρου αρ. 9-18/2024.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ε.Ξ.Σ.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό" από την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
ΕΛΛΑΔΑ
Φθίνει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Ανησυχητική η εικόνα της κατανάλωσης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συνεχίζει τη συνεργασία του με τη Χριστίνα Αδαμοπούλου ο Α.Ο. Θήρας
ΕΛΛΑΔΑ
Aegean: Τρεις νέοι προορισμοί- Αύξηση 12% της κίνησης τον Απρίλιο- Έκπτωση 60% στα παιδικά εισιτήρια
ΕΛΛΑΔΑ
Η Αθήνα στις φθηνότερες πόλεις για τα city breaks των Βρετανών, σύμφωνα με έρευνα του Post Office Travel Money
ΕΛΛΑΔΑ
Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας και στη χώρα μας
ΕΛΛΑΔΑ
Ποιές οι καλύτερες πόλεις για να ζήσετε μια ήσυχη ζωή. Ποιά η θέση Αθήνας και Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Χρονιά ολοκληρωτικής επαναφοράς του παγκόσμιου τουρισμού και των αερομεταφορών στα προ πανδημίας επίπεδα θα είναι το 2024
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Φωτογραφική Ομάδα Σαντορίνης ΦΟΣ θα παρουσιάσει φωτογραφική έκθεση
ΕΛΛΑΔΑ
Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή JOBmatch της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με εργαζόμενους
ΕΛΛΑΔΑ
Ξεκίνησε η νέα ενημερωτική καμπάνια «γνώρισε τον ΑΔΜΗΕ»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Σε ευχαριστούμε πολύ “Μαριώ” για την όμορφη χειρονομία!
ΕΛΛΑΔΑ
Το υπουργείου Τουρισμού εργάζεται συστηματικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Στο επίκεντρο των Παράλληλων Δράσεων του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024 η πρόσβαση όλων των πολιτών στην άθληση
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση το διάστημα 18 - 20 Μαίου
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.