Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους του διαδικτυακού τόπου neasantorinis.gr.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί αυτούς τους όρους.

Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου του neasantorinis.gr, γιατί:

Αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. - General Data Protection Regulation, GDPR).
Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης του neasantorinis.gr, οπότε η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί ειδικά και την πολιτική απορρήτου του.
Γενικοί όροι:

O διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία είτε "διαδικτυακός τόπος" είτε "neasantorinis.gr") λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Το neasantorinis.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία VOLCANO VIEW AE.
Κύριο μέλημα της εταιρείας VOLCANO VIEW AE και του διαδικτυακού τόπου neasantorinis.gr είναι η γνωστοποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού τόπου, τη διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος.
Κάθε επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν και, σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε από αυτούς, οφείλει να μην προβεί σε είσοδο / επίσκεψη / χρήση των σελίδων ή / και υπηρεσιών του. Η είσοδος, επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης. Φυσικά, ο επισκέπτης / χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το neasantorinis.gr, να υποβάλει ερωτήματα και αιτήματα, να προβάλει αντιρρήσεις ή / και εναντίωση σε σχέση με όρους χρήσης όπου και όπως ο νόμος ορίζει, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: n.santorinis@gmail.com. Αυτό ισχύει ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα των επισκεπτών / χρηστών στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Απορρήτου. Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει με πληρότητα, να απαντά σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα, να συμβάλλει τους επισκέπτες / χρήστες στην προστασία των δικαιωμάτων τους.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν, για αυτό και οι επισκέπτες / χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.
Πνευματικά δικαιώματα:

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας VOLCANO VIEW AE και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρεία VOLCANO VIEW AE ή / και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία. 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας VOLCANO VIEW AE σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποκλεισμός ευθύνης:

Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτόν, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα, χωρίς όμως καμία - ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη - εγγύηση ή ευθύνη (ούτε από αμέλεια) για τα ανωτέρω και γενικά για την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του διαδικτυακού τόπου. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του neasantorinis.gr, επισκεπτόμενοι το διαδικτυακό τόπο ή / και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.
Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.), άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική ή επακόλουθη, από χρήστες / επισκέπτες του ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.
Οι επισκέπτες / χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και κατά συνέπεια για τις πράξεις ή παραλείψεις τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της εταιρείας VOLCANO VIEW AE και του neasantorinis.gr.
Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή / και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links):

Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στους οποίους ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή «δεσμών», hyperlinks και διαφημιστικών banners και οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από το neasantorinis.gr ή την εταιρεία VOLCANO VIEW AE, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, για την πολιτική τους προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Υποχρεώσεις - ευθύνη χρηστών:

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου neasantorinis.gr. Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά, για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του διαδικτυακού τόπου.
Ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δύναται να παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών. Οι υπηρεσίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στους χρήστες, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Εγγραφή: Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην / στις υπηρεσία/ες του διαδικτυακού τόπου, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο διαδικτυακός τόπος, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήσης (username). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το διαδικτυακό τόπο neasantorinis.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.
Απαγορεύεται στους χρήστες:

Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών), καθώς και για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή που προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
Να παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
Να προβαίνουν σε μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και να προβαίνουν σε παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και να παρεμβάλλονται στις υπηρεσίες ή να διασπούν τις υπηρεσίες ή τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου ή να παραβιάζουν τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.
Να αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή κάνουν χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από το λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου και, επομένως, δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την πιστότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
Ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δύναται να διατηρεί περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) και χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Επίσης, μέσω του διαδικτυακού τόπου neasantorinis.gr, δύνανται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας και πίνακες ανακοινώσεων. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στις περιοχές αλληλεπίδρασης, στους χώρους συνομιλιών (chat), στα έντυπα επικοινωνίας και τους πίνακες ανακοινώσεων ή για τις συνέπειες της - με αυτούς τους τρόπους - επικοινωνίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον επισκέπτη / χρήστη - ως συνέπεια της, κατά τα παραπάνω, επικοινωνίας - ιδέες, αντιλήψεις ή πράξεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους.
Σε καμία περίπτωση, επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr (και κατ’ επέκταση ούτε η εταιρεία VOLCANO VIEW AE) για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr έχουν το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση, κατά τα ανωτέρω, λόγω του όγκου του) να ελέγχουν, διορθώνουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον διαδικτυακό τόπο - συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου της επικοινωνίας αυτών στις περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas), στους χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών (chat) σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο, στα έντυπα επικοινωνίας και στους πίνακες ανακοινώσεων (η αναφορά είναι ενδεικτική) - το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους.
Ο χρήστης του neasantorinis.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία VOLCANO VIEW AE και το διαδικτυακό τόπο neasantorinis.gr για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου: Η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης / μέλος από το λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης / μέλος στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.
Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία VOLCANO VIEW AE και ο διαδικτυακός τόπος neasantorinis.gr μπορούν να υιοθετήσουν νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του, όπως και να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους παρόντες όρους, πάντοτε στα πλαίσια που ορίζουν η εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ειδικότερα, η εταιρεία και ο διαδικτυακός τόπος, στην περίπτωση ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών μελών όπως και περιοχών αλληλεπίδρασης, χώρων συνομιλιών (chat) κλπ. θα εξειδικεύσουν περαιτέρω τους παρόντες όρους χρήσης στη βάση του νομοθετικού πλαισίου που ήθελε ισχύει την περίοδο έναρξης της παροχής των σχετικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας σε ό,τι τους αφορά την προστασία απέναντι στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / μελών, ιδίως αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία τους [συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα (forums), οι σελίδες χρηστών, ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή / και δημοσιεύει ο χρήστης / μέλος].
Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου neasantorinis.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η VOLCANO VIEW AE και το neasantorinis.gr διατηρούν το δικαίωμα, στο πλαίσιο του νόμου, να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας VOLCANO VIEW AE και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου neasantorinis.gr και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Περιορισμένη φέτος η έξοδος του Αγίου Πνεύματος. Κερδισμένοι οι outsiders προορισμοί
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Την έκθεση ‘Παρόντες-Απόντες: οι Αιγαιοπελαγίτες του χτες και τα σπιτικά τους’ παρουσιάζει το κέντρο KASTELANA
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πιστός στις παραδόσεις ο πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου διοργανώνει την Κυριακή 23/6 τον Κλήδωνα
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φρυκτωρίες 2024: Οι Κυκλάδες Επικοινωνούν αναδεικνύοντας την κοινή τους κληρονομιά
ΕΛΛΑΔΑ
Υπο έλεγχο οι πυρκαγιές σε ολόκλητρη τη χώρα. Βελτιωμένη η εικόνα
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η νέα απόφαση του Λιμεναρχείου Θήρας για το Αμμούδι με ισχύ απο 22 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ
Καμία ουσιαστική απάντηση από την κυβέρνηση σε ερώτηση του ΚΚΕ για τις τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο Σαντορίνης
ΕΛΛΑΔΑ
Ελέγχους παρακολούθησης των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διενήργησε το Υπουργείο Ναυτιλίας
ΕΛΛΑΔΑ
Πλευρικά στοιχήματα στο Live Blackjack!
ΚΟΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως σπαταλάται
ΕΛΛΑΔΑ
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Δε θα επιτρέψω σε κανέναν, μετά από τόσα χρόνια, να μου απαγορεύσει να μιλάω ελεύθερα για αυτά που αγωνίστηκα
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θυελλώδεις ανέμους προαναγγέλει το Λιμεναρχείο Θήρας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος 22 με 25 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ
Οι top προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού από τις μεγαλύτερες βάσεις της AEGEAN για το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
H Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2024 στη Σαντορίνη
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.