Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

Oλοκλήρωση προμήθειας & εγκατάστασης νέας μονάδας αφαλάτωσης Οίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
2009-2014
(ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR02
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ"
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                      (πρώην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ», προϋπολογισμού 812.000,00 € (συνολική Δημόσια Δαπάνη)
Σε συνέχεια της ένταξης του ανωτέρω έργου στο πρόγραμμα GR02, ¨Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων¨ η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προμήθεια και εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για τις ανάγκες της Οίας συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 900 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως.
Το πρόγραμμα GR02, μέσω του οποίου επιχορηγείται με 698.800,00 € το έργο της Προμήθειας Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού στην Οία της νήσου Θήρας συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ.
O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 2009-2014 αποτελεί ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, πέρα από το ΕΣΠΑ, που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες και ποικίλα οφέλη στη χώρα μας σε διάφορους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.
Κύριοι στόχοι του ΧΜ ΕΟΧ  2009-2014 είναι :
·      η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και
·      Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και της Ελλάδας


 
 
 
Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά πέντε (5) Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων». Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 11.188.000 Ευρώ, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το ΧΜ ΕΟΧ. Διαχειριστής Προγράμματος ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των Ευρωπαϊκών θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.


 
Στρατηγικό στόχο του Προγράμματος αποτελεί η βελτίωση, παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων και θαλάσσιων πόρων της χώρας μας, με σειρά δράσεων που θα επιφέρουν αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων καλής ποιότητας νερού (επιφανειακών και υπογείων υδάτων), προστασία της βιοποικιλότητας και υιοθέτηση πρακτικών που επιτυγχάνουν την αειφόρο χρήση και διαχείριση των οικονομικά και οικολογικά πολύτιμων υδατικών πόρων.
 
Το Πρόγραμμα για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων” και οι δράσεις του συμβάλουν στην ππροσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων μας, την ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες.


 
Ø  Ενταγμένο έργο Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας
 
Το έργο μας με τίτλο : "Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού για την Οία", αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού μέγιστης ικανότητας παραγωγής πόσιμου νερού 900,00 κυβικών ανά ημέρα.
 
Η Μονάδα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές υδροληψίας θαλασσινού νερού και διάθεσης άλμης και λοιπών συνοδών (υποστηρικτικών) έργων του εργοστασίου αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην Οία.
 
Ø  Προκήρυξη έργου : Το έργο προκηρύχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 
 
Ø  Δημοπράτηση έργου : Το έργο δημοπρατήθηκε την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
 
Ø  Σύμβαση ανάθεσης : Για το έργο υπογράφηκε σύμβαση με ανάδοχο την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. την 19η Φεβρουαρίου 2016
Ø  Ολοκλήρωση έργου : Το έργο ολοκληρώθηκε από την ανάδοχο εταιρεία και τέθηκε σε λειτουργία την 8η Ιουνίου 2016
 
Το έργο εκτελέστηκε στον χώρο του υφιστάμενου εργοστασίου αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην Οία , όπου αναρτήθηκε αναμνηστική πινακίδα με τα στοιχεία του έργου, του φορέα υλοποίησης και του φορέα χρηματοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


 
Ø  Σκοπιμότητα - Αναγκαιότητα έργου
Η εν λόγω προμήθεια αποσκοπεί στην αντικατάσταση και επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης 1ης μονάδας αφαλάτωσης

η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας. Η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης λόγω παλαιότητας (λειτουργία άνω της 20ετίας) εμφανίζει συχνές βλάβες, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και δεν μπορεί να καλύψει την αυξημένη θερινή ζήτηση σε πόσιμο νερό.
Στόχος της προμήθειας είναι ο τερματισμός της ανεπάρκειας πόσιμου νερού, με την κάλυψη της υψηλής θερινής ζήτησης στην Δημοτική Κοινότητα Οίας, και παράλληλα η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού.  Επιπλέον, βασικός στόχος της προμήθειας είναι και η προστασία των υδατικών πόρων αλλά και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Οίας, καθώς η μονάδα τροφοδοτείται από θαλασσινό νερό και όχι από τον υπόγειο υδροφόρο, ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα υφαλμύρωσης σε όλο το νησί.           
Το εν λόγω έργο είναι επιτακτικής ανάγκης για την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης του οικισμού της Οίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας αύξησης της τουριστικής κίνησης στο νησί μας και ιδιαίτερα στην Οία κατά τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα επάρκειας ύδατος. Για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της Οίας είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες νερού με υδροφόρα οχήματα από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης των Φηρών στην Οία. Γεγονός το οποίο προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στην Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας καθώς επίσης περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα στο νησί μας.
Επιπλέον ο σχεδιασμός της υπό προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης βασίζεται σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω μέτρα ελαχιστοποίησης της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας :                                                                                                                      
1.  Xρήση συστήματος ανάκτησης ενέργειας με απόδοση πλέον του 90 % και ανάκτηση ενέργειας από την άλμη που υπερβαίνει το 40 % της καταναλισκόμενης ενέργειας.
2.  Xρήση inverter  σε όλες τις αντλίες χαμηλής πίεσης.
3.  Xρήση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος τουλάχιστον 5 kW, με το οποίο να καλύπτονται οι δευτερεύουσες ανάγκες της μονάδας όπως :
·      Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
·      Φωτισμός, εξαερισμός και κλιματισμός της μονάδας αφαλάτωσης
·      Τροφοδοσία του plc και του αυτοματισμού της μονάδας, εξασφαλίζοντας τον απομακρυσμένο έλεγχο της ακόμη και σε διακοπή της ηλεκτρικής παροχής.
4.  Xρήση αντλιών υψηλής απόδοσης με σκοπό την μείωση της απαιτούμενης ενέργειας. 

η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της Οίας. Η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης λόγω παλαιότητας (λειτουργία άνω της 20ετίας) εμφανίζει συχνές βλάβες, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και δεν μπορεί να καλύψει την αυξημένη θερινή ζήτηση σε πόσιμο νερό.
Στόχος της προμήθειας είναι ο τερματισμός της ανεπάρκειας πόσιμου νερού, με την κάλυψη της υψηλής θερινής ζήτησης στην Δημοτική Κοινότητα Οίας, και παράλληλα η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού.  Επιπλέον, βασικός στόχος της προμήθειας είναι και η προστασία των υδατικών πόρων αλλά και του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Οίας, καθώς η μονάδα τροφοδοτείται από θαλασσινό νερό και όχι από τον υπόγειο υδροφόρο, ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα υφαλμύρωσης σε όλο το νησί.           
Το εν λόγω έργο είναι επιτακτικής ανάγκης για την διασφάλιση της αδιάλειπτης υδροδότησης του οικισμού της Οίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας αύξησης της τουριστικής κίνησης στο νησί μας και ιδιαίτερα στην Οία κατά τους θερινούς μήνες αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα επάρκειας ύδατος. Για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της Οίας είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες νερού με υδροφόρα οχήματα από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης των Φηρών στην Οία. Γεγονός το οποίο προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στην Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας καθώς επίσης περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα στο νησί μας.
Επιπλέον ο σχεδιασμός της υπό προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης βασίζεται σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω μέτρα ελαχιστοποίησης της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας :                                                                                                                      
1.  Xρήση συστήματος ανάκτησης ενέργειας με απόδοση πλέον του 90 % και ανάκτηση ενέργειας από την άλμη που υπερβαίνει το 40 % της καταναλισκόμενης ενέργειας.
2.  Xρήση inverter  σε όλες τις αντλίες χαμηλής πίεσης.
3.  Xρήση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος τουλάχιστον 5 kW, με το οποίο να καλύπτονται οι δευτερεύουσες ανάγκες της μονάδας όπως :
·      Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
·      Φωτισμός, εξαερισμός και κλιματισμός της μονάδας αφαλάτωσης
·      Τροφοδοσία του plc και του αυτοματισμού της μονάδας, εξασφαλίζοντας τον απομακρυσμένο έλεγχο της ακόμη και σε διακοπή της ηλεκτρικής παροχής.
4.  Xρήση αντλιών υψηλής απόδοσης με σκοπό την μείωση της απαιτούμενης ενέργειας. 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
«Η Σαντορίνη υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα»
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις 16 και 17 Απριλίου
Η Princess Cruises ανακοίνωσε την ακύρωση αφίξεων τoυ Sun Princess στη Σαντορίνη
Ερώτηση βουλευτή Μάρκου Καφούρου για την επικινδυνότητα του κτιρίου της ΔΟΥ Θήρας
Κανονικά επισκέφθηκε το Κ/Ζ Sun Princess στις 14/4 τη Σαντορίνη
Ενημέρωση για τα δρομολόγια του Blue Star 1 απο το Dakoutros Travel
Αντώνης Παγώνης στην ΕΡΤ “Η Σαντορίνη είναι έτοιμη και στα καλύτερά της να υποδεχθεί τους επισκέπτες της”
Συνέντευξη στο Volcano TV θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Π.Ο.Ξ. Γιάννης Χατζής, τοποθετούμενος σε ζητήματα που απασχολούν το νησί μας
Στις 19/4 μπροστά απο τη Μητρόπολη η Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στη Σαντορίνη
Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας
Ανακοίνωση του συνδικάτου Τουρισμού Θήρας για τους εκπαιδευτικούς
Το Ναυτικό Μουσείο Θήρας και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης εγκαινιάζουν τη φιλοτελική έκθεση "Φάροι του Κόσμου''
Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Θήρας για τις προκριματικές εκλογές της Κυριακής
«ΠΙΘΟΙΓΙΑ 2024»: 3η Συνάντηση γευσιγνωσίας Θηραϊκών οίνων στο ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ν. Ζώρζος, δήμαρχος Σαντορίνης: H Σαντορίνη έχει ξεπεράσει τα όρια της φέρουσας ικανότητας της
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.