Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

Ανοιχτός διαγωνισμός για την επέκταση ΕΕΛ Καμαρίου

Ένα ακόμα σημαντικό έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης στη Σαντορίνη, αφού προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για κατασκευή και επίβλεψη του Υποέργου με τίτλο: «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας», επί του οποίου θα παρέχει Υπηρεσίες ο Τεχνικός Σύμβουλος. Ο τεχνικός σύμβουλος θεωρήθηκε απαραίτητος για το συγκεκριμένο έργο και στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι, καθώς και οι εργασίες που θα αναλάβει, όποιος επιλεγεί.

Περιγραφή Αντικειμένου του έργου της Πράξης

Η Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή του έργου «Επέκταση της Δυναμικότητας της ΕΕΛ Καμαρίου» στο νησί της Θήρας του νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου έχει κατασκευαστεί στο Νότιο-Ανατολικό άκρο του αεροδρομίου Θήρας, σε έκταση περίπου 7 στρεμμάτων. Στην ΕΕΛ Καμαρίου καταλήγουν λύματα από τους οικισμούς Μεσσαριάς, Επισκοπής, Γωνιάς, Έξω Γωνιάς και Βόθωνα, καθώς επίσης και τα αστικά λύματα του αεροδρομίου Θήρας. 

Η μέθοδος της επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της βιολογικής επεξεργασίας με ενεργό ιλύ, σταθεροποίηση της ιλύος και μερική απομάκρυνση αζώτου με νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά από χλωρίωση και αποχλωρίωση διατίθενται στη θάλασσα, μέσω

υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται η επέκταση της δυναμικότητας με την κατασκευή μίας νέας γραμμής επεξεργασίας με μεμβράνες διήθησης, η εκροή της οποίας θα διατίθεται επίσης στη θάλασσα, μέχρι να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για επαναχρησιμοποίηση. Η ΕΕΛ Καμαρίου μετά την ολοκλήρωση των νέων έργων θα δύναται να επεξεργάζεται μέχρι 10.000 m3/d συνολικά για υφιστάμενη και νέα γραμμή. 

 

Επίσης, περιλαμβάνονται επιπλέον έργα, όπως η κατασκευή μίας νέας μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος, εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος, κτλ, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της υφσιτάμενης Ε.Ε.Λ. Η συνολική παροχή λυμάτων που θα επεξεργάζεται η Ε.Ε.Λ. ανέρχεται σε 10.000 m3/d.

Ο λόγος για την ύπαρξη τεχνικού συμβούλου

Η κατασκευή του έργου συμβάλει:

α) στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό

2.000-15.000 ι.κ. με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

β) στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

γ) την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής

δ) την αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής βιολογικής επεξεργασίας

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου, που να διαθέτει στελέχη με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ώστε να αποτελεί εχέγγυο για την άρτια και απρόσκοπτη κατασκευή του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης του τεχνικού συμβούλου

Η εργολαβία του έργου περιλαμβάνει συνοπτικά:

(α) Κατασκευή νέου αντλιοστασίου εισόδου για τη κάλυψη της αυξημένης παροχής, με σύστημα εξαερισμού και απόσμησης.

(β) Κατασκευή δεξαμενής εξισορρόπησης κατάντη των έργων προεπεξεργασίας (εσχάρωση και

εξάμμωση), με δίκτυο εξαερισμού και απόσμησης και σύστημα ανάδευσης.

(γ) Εγκατάσταση μονάδας υποδοχής και προεπεξεργασίας (εσχάρωση και εξάμμωση)

βοθρολυμάτων. Τα προεπεξεργασμένα βοθρολύματα θα καταλήγουν στη δεξαμενή

εξισορρόπησης.

(δ) Κατασκευή νέας μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση), που καλύπτουν

την αυξημένη παροχή εισόδου.

(ε) Τροποποίηση της λειτουργίας δύο υφιστάμενων βιολογικών αντιδραστήρων, έτσι ώστε να

λειτουργούν ως αντιδραστήρες MBR, μέσω της εγκατάστασης μεμβρανών διήθησης για το

διαχωρισμό υγρών – στερεών.

(στ) Κατασκευή δεξαμενής ιλύος, όπου θα οδηγείται η περίσσεια ιλύς από τις δύο γραμμές

βιολογικής επεξεργασίας, μέσω των αντλιών περίσσειας. Από τη δεξαμενή ιλύος, μετά την

ομογενοποίηση των δύο ρευμάτων ιλύος, θα τροφοδοτείται η μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος.

(ζ) Επέκταση των υφιστάμενων βοηθητικών δικτύων (δίκτυα, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού,

στραγγιδίων κτλ.). Επιπλέον προβλέπονται έργα επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

παροχής και διανομής ενέργειας της ΕΕΛ, καθώς επίσης του συστήματος αυτοματισμού για τη

κάλυψη των έργων επέκτασης.

(η) Εσωτερική διαμόρφωση του υφιστάμενου κτιρίου διοίκησης και κατασκευή χώρων υγιεινής για

γυναίκες, άντρες και ΑΜΕΑ.

(θ) Κατασκευή νέου κτιρίου συνεργείου – εργαστηρίου στο παρακείμενο γήπεδο της ΕΕΛ

(ι) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του νέου, παρακείμενο γηπέδου μετά την κατασκευή των

νέων έργων και πρόβλεψη υπαίθριου χώρου στάθμευσης

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου

Συνοπτικά οι εργασίες που συμπεριλαβάνονται στα έργα του τεχνικού συμβούλου, είναι:

➢ Εργασίες με την υπογραφή της νομικής δέσμευσης (σύμβασης) του Τ.Σ.

➢ Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του κυρίως έργου

➢ Εργασίες μετά τη δημοπράτηση και κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας

Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες του Τ.Σ. θα είναι αυτές που περιγράφονται στο παρόν τεύχος και θα

ολοκληρωθούν σε 340 ανθρωποημέρες κατανεμημένες στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου Κατασκευής. Σχετικά με το έργο που Σύμβουλος πρόκειται να υποστηρίξει την υπηρεσία (ΔΕΥΑΘ) σε τυχόν αδειοδοτήσεις, μελέτες κτλ. για το συγκεκριμένο έργο.

Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης

Αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης, ο τεχνικός σύμβουλος θα εκπονήσει αναλυτικό σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα καθήκοντα του, το οποίο θα περιλαμβάνει:

➢ Ενέργειες του Τ.Σ. σχετικά με το έργο και τις διαδικασίες δημοσιότητας. Οι ενέργειες αυτές θα αναλύονται σε ενέργειες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ., μετά τη σύναψη σύμβασης με τον εργολήπτη και κατά τη φάση κατασκευής του έργου και υλοποίησης των ενεργειών δημοσιότητας.

➢ Ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που ο Τ.Σ. πρέπει να συντονίσει και

παρακολουθήσει.

➢ Ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που θα θέτει η απόφαση ένταξης της πράξης στο Ταμείο Ανάκαμψης.

➢ Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων βημάτων.

Πηγή : https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2023/03/16/santorini-anoihtos-diagonismos-gia-tin-epektasi-eel-kamarioy.html

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Το μήνυμα του Νίκου Ζώρζου για την 25η Μαρτίου
Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ και Ι.Μ Θήρας τίμησαν τη μεγάλη γιορτής της Ορθοδοξίας και την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας
ΤΩΡΑ!για τη Σαντορίνη και τη Θηρασιά: Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της χωματερής
Αντιπροσωπεία της Κομματικής Οργάνωσης Σαντορίνης του Κ.Κ.Ε. επισκέφθηκε την Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας
Εκδρομή στο Εμπορείο απο τον Φυσιολατρικό Εκδρομικό Σύλλογο Θηρας <<Εν Οδώ>>
Ένταξη της Πράξης «Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου»
Τηλεφωνική απάτη (voice phising) όπου οι καλούντες υποδύονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
Συνάντηση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με στελέχη του Κ.Κ.Ε. Θήρας
Ανακοίνωση της Θηραϊκής Πολιτείας για την συνάντησή της με την οργάνωση μελών Συρίζα Θήρας
"Θέλει Αρετή και Τόλμη…" σήμερα απο τον ΔΑΠΠΟΣ
Συνάντηση ενημέρωσης της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Θήρας με τον πρόεδρο του ΔΑΠΠΟΣ. κ. Βασίλη Αλαφούζο
Προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις 24,26,27 και 28 Μαρτίου
Η Βουλή άναψε «πράσινο φως» για το έργο της μεταβατικής φάσης στην διαχείριση των απορριμμάτων
Νέες συνεργασίες για την εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων και βιλλών Selected Hideaways
ΔΕΥΑΘ: «Χρέος μας να πρωτοπορήσουμε - Το Νερό είναι η ζωή μας, ο κόσμος μας»
Volcano TV
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
© 2023 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.