Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Σαντορίνη – Νάξος: Στη γραμμή εκκίνησης η ηλεκτρική διασύνδεση

Συντάκτης: ΔΚ

Ξεκινάει το έργο για τη  διασύνδεση Σαντορίνη – Νάξος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων. Οι εργασίες έχουν φτάσει στην Δ’ και τελευταία φάση και θα ολοκληρωθούν τμηματικά με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος.
 

Έτσι, στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνη – Νάξος, καθώς υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο , “Μελέτη, προμήθεια και Εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων XLPE 150kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150kV Νάξος – Θήρα , στα πλαίσια της Δ’ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων”.
 

Να υπενθυμίσουμε πως η Νάξος συνδέθηκε με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο τον Οκτώβριο του 2020, κατά τη Β΄ φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων.
 

Το έργο αφορά την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός απλού κυκλώματος 150kV AC για τη Διασύνδεση της νήσου Θήρας (Σαντορίνη) με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) στη νήσο Νάξο.

 

Για την ανάληψη του έργου διασύνδεσης Σαντορίνη – Νάξος, υπεβλήθησαν τρεις φάκελοι ενδιαφέροντος  και ανάδοχος  αναδείχθηκε η εταιρεία «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩN». Αναθέτουσα αρχή είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Το έργο έχει προϋπολογισμό 124 εκατ. ευρώ (100 εκατ. Χωρίς ΦΠΑ)  ενώ η σύμβαση υπεγράφη στις 23/12/2021 .
Να υπενθυμίσουμε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν στις 29/01/2021 ενώ την ίδια ημέρα έγινε και η αποσφράγιση.Ταυτότητα του έργου

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται αναλυτικά:

– Η εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας μελέτης και της αντίστοιχης μελέτης προστασίας (BAS) για την τελικώς επιλεχθείσα όδευση του συστήματος.

– Η εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής στην τελική όδευση των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων του έργου.

– Η διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου με ενδεικτικές τομές (τουλάχιστον δέκα) των οδεύσεων των Υ/Γ ΚΑΛΩΔΙΩΝ για τον εντοπισμό ενδεχόμενων εμποδίων και την οριστικοποίηση των τελικών υπόγειων οδεύσεων.

 

– Η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξασφάλιση της ασφαλούς και ταχείας διεκπεραίωσης του έργου και η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων

– Η εκπόνηση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων μελετών για τη χορήγηση όλων των αδειοδοτήσεων.

– Η εκπόνηση και η επακριβής εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

– Η εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών

– Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του απαραίτητου μήκος υποβρύχιου και υπόγειων καλωδίων καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά.

 

– Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλων των συνδέσμων (θαλάσσιοι, υπόγειοι, μετάβασης, επισκευής) και των τερματισμών καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά.

– Η υποβολή των κατάλληλων πιστοποιητικών δοκιμών τύπου ή η πραγματοποίηση των κατάλληλων δοκιμών τύπου στο σύνολο του προσφερόμενου καλωδιακού συστήματος και σε όλο τον αντίστοιχα προσφερόμενο εξοπλισμό.

– Η μεταφορά των καλωδίων στον τόπο του Έργου, η εγκατάσταση των καλωδίων και η ολοκλήρωση της πλήρους εγκατάστασης του καλωδιακού συστήματος

– Η παράδοση και εγκατάσταση των κατάλληλων τερματισμών των καλωδίων (ακροκιβώτια), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και της θεμελίωσης, καθώς και του συστήματος γείωσης του μεταλλικού μανδύα του καλωδίου.

– Η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών πολιτικού μηχανικού σε θαλάσσιο πυθμένα και ξηρά για την εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων.

 

– Η προμήθεια και εγκατάσταση για το σύνολο του καλωδιακού συστήματος πλήρους συστήματος Κατανεμημένης Θερμοκρασιακής Ανίχνευσης ( DTS), πλήρους συστήματος Δυναμικής Αξιολόγησης Καλωδίου (DCR) και πλήρους συστήματος Κατανεμημένης Ακουστικής Ανίχνευσης DAS).

– Η εκτέλεση για το σύνολο του εγκατεστημένου συστήματος όλων των απαιτούμενων δοκιμών μετά την εγκατάσταση.

– Η πλήρης τεκμηρίωση του Έργου με τις «ως εγκαταστάθηκε» και «ως προστατεύτηκε» θέσεις του υποβρύχιου και των υπόγειων καλωδίων και τις «ως κατασκευάστηκε» λεπτομέρειες των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού σε έντυπη και επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή.

– Η προμήθεια, τοποθέτηση στην αποθήκη και ασφαλής μακροχρόνια αποθήκευση του συνόλου του εφεδρικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την κατασκευή συνδέσμων επισκευής, και όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης, σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τον ΑΔΜΗΕ.

– Η προμήθεια όλων των επιπρόσθετων υλικών, εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου κ.λπ. που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του έργου.

 

– Κάθε απαραίτητη εργασία που απαιτείται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των καλωδίων και όλων των εξαρτημάτων τους, πλήρως συμμορφωμένα με την ορθή 1.1 πρακτική, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον «Πίνακα υλικών και τιμών».2.20 Η εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ετοιμότητας επισκευής.

– Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η παροχή σε προσωπικό του ΑΔΜΗΕ ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη σύνδεση καλωδίων 150kV σε τερματισμούς GIS και την μετέπειτα προσαρμογή τους σε εξοπλισμό GIS.

– Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

– Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου.

– Την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης για τα συστήματα DTSS, DCA &DAS

"
 

Τα οφέλη της διασύνδεσης

Η ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνη – Νάξος και γενικότερα όλο το πρότζεκτ των διασυνδέσεων αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη  όπως:

– Αύξηση την αξιοπιστία του σχήματος διασύνδεσης και βελτίωση της ροής ενέργειας από και προς το ΕΣΜΗΕ, λόγω πολλαπλότητας σημείων σύνδεσης του συγκροτήματος των νησιών με αυτό.
– Ενίσχυση της δυνατότητας για ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
– Μεγαλώνει το σύνολο των νησιών που διασυνδέονται στο ΕΣΜΗΕ .

Προέλευση : ypodomes.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
106,4
Volcano TV
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Γερμανικός Τύπος: «Κορυφαίοι προορισμοί» Ρόδος και Σαντορίνη
Η ανακοίνωση του προέδρου του Ι.Μ.Π.Η.Σ. Γ. Βουγιουκαλάκη ως προς τις αναφορές του Δημάρχου Θήρας
Απογραφή στο Εμπορείο, το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα.
Παράταση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Μονόλιθο, στα πλαίσια εργασιών της ΔΕΥΑΘ
Ευχαριστήρια Επιστολή του ΔΑΠΠΟΣ στο Μπελλώνειο
Τουριστική Ζήτηση μέσω διαδικτύου για τη Σαντορίνη - Οι Τοπ Χώρες Προέλευσης για το 2021
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ημεροβίγλι λόγω εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Λειτουργούν κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου
Για 3η συνεχόμενη μέρα με πάνω από 70 κρούσματα Covid η Σαντορίνη. 17.960 τα κρούσματα στην Ελλάδα
Απογραφή στο Πολιτιστικό Κέντρο του Εμπορείου για τους κατοίκους του Εμπορείου 27-31/1
Η συνάντηση της Σχολής Γονέων της Γλυκογαλούσας στις 27/1 θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom
"Βαρύ το αποτύπωμα της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχείων" τονίζει το ΞΕΕ
Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στο Δήμο Θήρας
1o Εργαστήριo Ενηλίκων με τίτλο: "Τελικά. Ο ΉΡΩΑΣ της ζωής μου είμαι ΕΓΩ."
Κλειστά τα σχολεία και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στο Δήμο Θήρας
Hondos_KE
Denaxa
Γρηγόρης
DEYATH
© 2022 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.