Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Σαντορίνη – Νάξος: Στη γραμμή εκκίνησης η ηλεκτρική διασύνδεση

Συντάκτης: ΔΚ

Ξεκινάει το έργο για τη  διασύνδεση Σαντορίνη – Νάξος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων. Οι εργασίες έχουν φτάσει στην Δ’ και τελευταία φάση και θα ολοκληρωθούν τμηματικά με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη διασύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος.
 

Έτσι, στη γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνη – Νάξος, καθώς υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο , “Μελέτη, προμήθεια και Εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων XLPE 150kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150kV Νάξος – Θήρα , στα πλαίσια της Δ’ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων”.
 

Να υπενθυμίσουμε πως η Νάξος συνδέθηκε με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο τον Οκτώβριο του 2020, κατά τη Β΄ φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων.
 

Το έργο αφορά την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός απλού κυκλώματος 150kV AC για τη Διασύνδεση της νήσου Θήρας (Σαντορίνη) με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) στη νήσο Νάξο.

 

Για την ανάληψη του έργου διασύνδεσης Σαντορίνη – Νάξος, υπεβλήθησαν τρεις φάκελοι ενδιαφέροντος  και ανάδοχος  αναδείχθηκε η εταιρεία «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩN». Αναθέτουσα αρχή είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Το έργο έχει προϋπολογισμό 124 εκατ. ευρώ (100 εκατ. Χωρίς ΦΠΑ)  ενώ η σύμβαση υπεγράφη στις 23/12/2021 .
Να υπενθυμίσουμε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν στις 29/01/2021 ενώ την ίδια ημέρα έγινε και η αποσφράγιση.Ταυτότητα του έργου

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται αναλυτικά:

– Η εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας μελέτης και της αντίστοιχης μελέτης προστασίας (BAS) για την τελικώς επιλεχθείσα όδευση του συστήματος.

– Η εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής στην τελική όδευση των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων του έργου.

– Η διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου με ενδεικτικές τομές (τουλάχιστον δέκα) των οδεύσεων των Υ/Γ ΚΑΛΩΔΙΩΝ για τον εντοπισμό ενδεχόμενων εμποδίων και την οριστικοποίηση των τελικών υπόγειων οδεύσεων.

 

– Η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξασφάλιση της ασφαλούς και ταχείας διεκπεραίωσης του έργου και η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων

– Η εκπόνηση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων μελετών για τη χορήγηση όλων των αδειοδοτήσεων.

– Η εκπόνηση και η επακριβής εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

– Η εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών

– Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του απαραίτητου μήκος υποβρύχιου και υπόγειων καλωδίων καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά.

 

– Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλων των συνδέσμων (θαλάσσιοι, υπόγειοι, μετάβασης, επισκευής) και των τερματισμών καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά.

– Η υποβολή των κατάλληλων πιστοποιητικών δοκιμών τύπου ή η πραγματοποίηση των κατάλληλων δοκιμών τύπου στο σύνολο του προσφερόμενου καλωδιακού συστήματος και σε όλο τον αντίστοιχα προσφερόμενο εξοπλισμό.

– Η μεταφορά των καλωδίων στον τόπο του Έργου, η εγκατάσταση των καλωδίων και η ολοκλήρωση της πλήρους εγκατάστασης του καλωδιακού συστήματος

– Η παράδοση και εγκατάσταση των κατάλληλων τερματισμών των καλωδίων (ακροκιβώτια), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και της θεμελίωσης, καθώς και του συστήματος γείωσης του μεταλλικού μανδύα του καλωδίου.

– Η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών πολιτικού μηχανικού σε θαλάσσιο πυθμένα και ξηρά για την εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων.

 

– Η προμήθεια και εγκατάσταση για το σύνολο του καλωδιακού συστήματος πλήρους συστήματος Κατανεμημένης Θερμοκρασιακής Ανίχνευσης ( DTS), πλήρους συστήματος Δυναμικής Αξιολόγησης Καλωδίου (DCR) και πλήρους συστήματος Κατανεμημένης Ακουστικής Ανίχνευσης DAS).

– Η εκτέλεση για το σύνολο του εγκατεστημένου συστήματος όλων των απαιτούμενων δοκιμών μετά την εγκατάσταση.

– Η πλήρης τεκμηρίωση του Έργου με τις «ως εγκαταστάθηκε» και «ως προστατεύτηκε» θέσεις του υποβρύχιου και των υπόγειων καλωδίων και τις «ως κατασκευάστηκε» λεπτομέρειες των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού σε έντυπη και επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή.

– Η προμήθεια, τοποθέτηση στην αποθήκη και ασφαλής μακροχρόνια αποθήκευση του συνόλου του εφεδρικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την κατασκευή συνδέσμων επισκευής, και όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης, σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τον ΑΔΜΗΕ.

– Η προμήθεια όλων των επιπρόσθετων υλικών, εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου κ.λπ. που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του έργου.

 

– Κάθε απαραίτητη εργασία που απαιτείται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των καλωδίων και όλων των εξαρτημάτων τους, πλήρως συμμορφωμένα με την ορθή 1.1 πρακτική, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον «Πίνακα υλικών και τιμών».2.20 Η εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ετοιμότητας επισκευής.

– Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η παροχή σε προσωπικό του ΑΔΜΗΕ ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη σύνδεση καλωδίων 150kV σε τερματισμούς GIS και την μετέπειτα προσαρμογή τους σε εξοπλισμό GIS.

– Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

– Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου.

– Την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης για τα συστήματα DTSS, DCA &DAS

"
 

Τα οφέλη της διασύνδεσης

Η ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνη – Νάξος και γενικότερα όλο το πρότζεκτ των διασυνδέσεων αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη  όπως:

– Αύξηση την αξιοπιστία του σχήματος διασύνδεσης και βελτίωση της ροής ενέργειας από και προς το ΕΣΜΗΕ, λόγω πολλαπλότητας σημείων σύνδεσης του συγκροτήματος των νησιών με αυτό.
– Ενίσχυση της δυνατότητας για ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
– Μεγαλώνει το σύνολο των νησιών που διασυνδέονται στο ΕΣΜΗΕ .

Προέλευση : ypodomes.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Mουσική εκδήλωση με το Λοίζο Σορώτο από την Εστία του Πύργου και το σύλλογο Κρητών
Ένα ακόμη open event με ζωντανή μουσική στις 13/8 από το 7 Steak Lounge
Στο εστιατόριο 7 Seven Steak Lounge θα εμφανιστεί στις 27/8 η Φωτεινή Βελεσιώτου
Οι επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου Κρητών Σαντορίνης
Ο Πάνος Κιάμος στον Σάκη Πατηνιώτη
Ανακοίνωση της KOB IOY με αφορμή τα εγκαίνια του 3ου Κ.Υ. στο νησί
Θηραϊκή Πολιτεία: Ζητούμε την ΑΜΕΣΗ καταβολή των οφειλομένων ποσών του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Ανοίγει για το κοινό το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ στις 5/8/2022
Ο κεντρώος χώρος που λησμόνησε αλλά δεν θα ξανάξεχάσει πια τι σημαίνει Δεξιά, του Αντώνη Γάκη.
Επαναπρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς με Α.Π.Υ. από το Γ.Ν.Θήρας
Την πρόσληψη 22 υπαλλήλων προωθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας
Συναυλία με την Φωτεινή Δάρα στον Πύργο (9/8)
Στην τελική της ευθεία η λαχειοφόρος αγορά υπέρ του Πτωχοκομείου Θήρας
Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Ρόδο, Σύμη, Κάρπαθο και Θήρα
Volcano TV
Hondos_KE
ΔΕΥΑΘ 29/6
δεναξας
Santorini Experience 2022
© 2022 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.