Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Προς δημοπράτηση η Δ΄ Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων – Περιλαμβάνει και τη Σαντορίνη

Συντάκτης: ΔΚ

Δημοσιεύθηκε στο συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις το σχέδιο προκήρυξης, εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ, του έργου σύνδεσης της Σαντορίνης με τη Νάξο και κατ` επέκταση με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα.
 

Είναι ένα προκαταρκτικό βήμα εκ μέρους του Διαχειριστή, ο οποίος πολύ σύντομα (το πιθανότερο κατά τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου) θα δημοσιεύσει επίσημα την προκήρυξη του έργου που αποτελεί το πρώτο από εκείνα που συγκροτούν τη λεγόμενη 4η φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η 4η φάση περιλαμβάνει επίσης τη σύνδεση και με Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο, με τα αντίστοιχα έργα να προκηρύσσονται, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου χρόνου.
 

Η σύνδεση Νάξου - Σαντορίνης αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, ενώ των άλλων τριών νησιών το 2024.
 

 Σύμφωνα με το σχέδιο που αναρτήθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε., το πρώτο έργο περιλαμβάνει την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων κυκλώματος 150kV AC, για τη διασύνδεση της Σαντορίνης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) στη νήσο Νάξο.
 

Το έργο έχει εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 124 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 100 εκατ. ευρώ) και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΑΔΜΗΕ. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου και την ίδια ημέρα θα αποσφραγιστούν και οι προσφορές.Προς δημοπράτηση βαίνει το έργο για την Δ` Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κυκλάδων που αφορά την σύνδεση της Σαντορίνης με τη Νάξο και κατ` επέκταση με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Σύστημα.

Περιλαμβάνει την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός απλού εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων κυκλώματος 150kV AC, για τη διασύνδεση της Σαντορίνης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) στη νήσο Νάξο. Μαζί θα ενταχθούν και τα νησιά Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος.

Το έργο έχει εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 124 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 100 εκατ. ευρώ) και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΑΔΜΗΕ. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τον  ΑΔΜΗΕ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «sourceONE» ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE για λογαριασμό του Α.Δ.Μ.Η.Ε..

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 20 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αν αυτό συμβεί μέχρι το καλοκαίρι του 2021, τότε το έργο θα μπορεί να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023. Θα λύσει δε οριστικά το πρόβλημα ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι η Σαντορίνη λόγω των πολύ μεγάλου αριθμού τουριστών που επισκέπτονται το νησί.

 

 

Στο ίδιο πλαίσιο ο ΑΔΜΗΕ θα προκηρύξει και τον διαγωνισμό για τον νέο υποσταθμό Σαντορίνης που κατασκευάζεται για τις ανάγκες του έργου της Δ`Φάσης. To κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε ποσό με ΦΠΑ 34,3 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 27,7 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί και παλι μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ ενώ η διάρκεια του ορίστηκε σε 22 μήνες.
 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου υποσταθμού Υ/Σ Θήρας GIS 150 kV/ΜΤ, και ενός συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου ισχύος 100 MVAr επαγωγικής/50 MVAr χωρητικής («SVC») στο γήπεδο του Υ/Σ Θήρας, στο πλαίσιο της Δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Τα δύο έργα έχουν προταθεί για χρηματοδότηση από τον «Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility)». Είναι τα πρώτα έργα που προκηρύσσονται ως πιθανά χρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ταυτότητα του Έργου

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τα παρακάτω (σημειωτέον ότι ενδέχεται να δούμε μικρές τροποποιήσεις):

2.1) η εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας μελέτης και της αντίστοιχης μελέτης προστασίας (BAS), για την τελικώς επιλεχθείσα όδευση του συστήματος·

2.2) η εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής στην τελική όδευση των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων του έργου·

2.3) η διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου με ενδεικτικές τομές (τουλάχιστον 10) των οδεύσεων των Υ/Γ καλωδίων, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων εμποδίων και την οριστικοποίηση των τελικών υπόγειων οδεύσεων·

2.4) η πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και ταχείας διεκπεραίωσης τού έργου, και η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων·

2.5) η εκπόνηση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων μελετών, για τη χορήγηση όλων των αδειοδοτήσεων·

2.6) η εκπόνηση και η επακριβής εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου·

2.7) η εκπόνηση και υποβολή στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών·

2.8) ο σχεδιασμός και η κατασκευή του απαραίτητου μήκος υποβρύχιου και υπόγειων καλωδίων, καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά·

2.9) ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλων των συνδέσμων (θαλάσσιοι, υπόγειοι, μετάβασης, επισκευής) και των τερματισμών, καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά·

2.10) η υποβολή των κατάλληλων πιστοποιητικών δοκιμών τύπου ή η πραγματοποίηση των κατάλληλων δοκιμών τύπου στο σύνολο τού προσφερόμενου καλωδιακού συστήματος και σε όλο τον αντίστοιχα προσφερόμενο εξοπλισμό·

2.11) η μεταφορά των καλωδίων στον τόπο του έργου, η εγκατάσταση των καλωδίων και η ολοκλήρωση τής πλήρους εγκατάστασης του καλωδιακού συστήματος·

2.12) η παράδοση και εγκατάσταση των κατάλληλων τερματισμών των καλωδίων (ακροκιβώτια), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και της θεμελίωσης, καθώς και του συστήματος γείωσης του μεταλλικού μανδύα του καλωδίου·

2.13) η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών πολιτικού μηχανικού σε θαλάσσιο πυθμένα και ξηρά, για την εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων·

2.14) η προμήθεια και εγκατάσταση για το σύνολο του καλωδιακού συστήματος πλήρους συστήματος κατανεμημένης θερμοκρασιακής ανίχνευσης (DTS), πλήρους συστήματος δυναμικής αξιολόγησης καλωδίου (DCR) και πλήρους συστήματος κατανεμημένης ακουστικής ανίχνευσης (DAS)·

2.15) η εκτέλεση για το σύνολο του εγκατεστημένου συστήματος όλων των απαιτούμενων δοκιμών μετά από την εγκατάσταση·

2.16) η πλήρης τεκμηρίωση του έργου με τις «ως εγκαταστάθηκε» και «ως προστατεύτηκε» θέσεις του υποβρύχιου και των υπόγειων καλωδίων, και τις «ως κατασκευάστηκε» λεπτομέρειες των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, σε έντυπη και επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή·

2.17) η προμήθεια, τοποθέτηση στην αποθήκη και ασφαλής μακροχρόνια αποθήκευση τού συνόλου του εφεδρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την κατασκευή συνδέσμων επισκευής, και όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης, σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.·

2.18) η προμήθεια όλων των επιπρόσθετων υλικών, εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου κ.λπ., που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του έργου·

2.19) κάθε απαραίτητη εργασία που απαιτείται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των καλωδίων, και όλων των εξαρτημάτων τους, πλήρως συμμορφωμένα με την ορθή 1.1 πρακτική, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον «Πίνακα υλικών και τιμών»·

2.20) η εκπόνηση και υποβολή στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ετοιμότητας επισκευής·

2.21) ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η παροχή σε προσωπικό του Α.Δ.Μ.Η.Ε. ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, για τη σύνδεση καλωδίων 150kV σε τερματισμούς GIS και τη μετέπειτα προσαρμογή τους σε εξοπλισμό GIS·

2.22) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου·

2.23) η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου·

2.24) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, για τα συστήματα DTSS, DCA και DAS.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 
Atacon
Hondos_verynew
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δωρεάν rapid test στους πολίτες από το Δήμο Θήρας
Απάντηση στην επιστολή Μ. Ορφανού απο τον Δήμαρχο Θήρας Α. Σιγάλα
Συνέντευξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. Βασίλη Μαλαματένιου στο Volcano T.V.
Σε συναγερμό οι αρχές για τη Σαντορίνη
Στις πιο "Instagrammable" σκάλες ξενοδοχείων διεθνώς, ξενοδοχείο της Σαντορίνης
H Λαϊκή Συσπείρωση Θήρας για τα κρούσματα Covid στο νησί μας
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/1
Ημερίδα ψυχολογικής ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς (25/1)
Διευκρινήσεις του Δήμου Θήρας για την υποκείμενη ανησυχία
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θήρας για το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων
Θηραϊκή Πολιτεία : ερωτηματικά για τον αριθμό των κρουσμάτων στη Σαντορίνη
Μ. Ορφανός: άμεση ενημέρωση για την υγειονομική κατάσταση του νησιού
Προς αποκατάσταση πολλά κτήρια του Δήμου Θήρας
Ευχαριστήρια ανακοίνωση του Πτωχοκομείου
Νότιοι - Νοτιοανατολικοί άνεμοι εως 8 μποφόρ στο Ν. Αιγαίο
Λιγνός_νέα
© 2021 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.