Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (30/9)

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 13:00 µ.µ. µε τηλεδιάσκεψη  σύµφωνα µε : - το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/τ.Α)«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής τους» - το αριθ. 33954/2-6-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ µε θέµα «Συνεδρίαση περιφερειακών συµβουλίων µετά την 31η Μαΐου 2020 και κατά τη διάρκεια των µέτρων περιορισµού της διασποράς του ιού Covid 19»
 

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισµού του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου


 

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 Εισηγητές: Κώστας Χρυσοχοΐδης & Ιωάννης Μαργαρίτης, Εντεταλµένοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων


 

ΘΕΜΑ 3ο 6 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020. Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδ/σου


 

ΘΕΜΑ 4ο 6 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020. Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων


 

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Α΄ και Β ΄ Τριµήνου 2020. Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων


 

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Αναµόρφωσης – Τροποποίησης Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020, για την «Πρόσληψη προσωπικού επτά (7 ατόµων) για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εµφάνιση και την ανάγκη περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών κατ’ ανώτατο όριο για κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας των Π.Ε. ∆ωδεκανήσου» (ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020) Εισηγητής: Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριµνας ∆ωδεκανήσου


 

ΘΕΜΑ 7ο Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υπογραφή της µεταβίβασης οικοπέδου σχετικά µε την ανέγερση του 2ου Γυµνασίου Παροικίας Πάρου. Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου


 

ΘΕΜΑ 8ο Πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου δύο ατόµων Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) για την ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου στα πλαίσια των Συνοδευτικών µέτρων του Επισιτιστικού Προγράµµατος ΤΕΒΑ. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Μέριµνας Κυκλάδων – Έπαρχος Π.Ε. Πάρου


 

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου προς Σκάφη Νήσου Κάσου» Εισηγητής: Καλλιόπη Νικολαΐδου , Έπαρχος ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου


 

ΘΕΜΑ 10ο Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο τoυ έργου «ΑΝ∆ΙΚΑΤ: Καταδυτικές ∆ιαδροµές σε Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισµού» (Πρόγραµµα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020). Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 3


 

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθµιδικών Συµβάσεων : - 3η Τροποποίηση της ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Μελέτη Εκσυγχρονισµού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) δήµου Λειψών Νοµού ∆ωδεκανήσου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος - 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πάτµου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επικαιροποίηση υφιστάµενης µελέτης αποχέτευσης Γροίκου ∆ήµου Πάτµου» ως προς το άρθρο 2 – Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδ/σου


 

ΘΕΜΑ 12ο Επικύρωση πρακτικών της 6ης /17-7-2020 και της 7ης / 17-8-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου


 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
Atacon
web radio
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Eurobank: Διαψεύδει το "Πρώτο Θέμα"
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Α.Ο. Θήρας : κάθε χρόνο πιο εντυπωσιακά!
ΕΛΛΑΔΑ
3 παροχές για περισσότερη ευελιξία και παροχές από την Aegean Airlines
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Η κλήρωση του Πανθηραϊκού στο Κύπελλο Ελλάδας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
"Φτωχότερο" το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, έφυγε ο Ν. Τσιτλακίδης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Νέα γραφεία, αθλητικοί χώροι και εξοπλισμός για τον Α.Ο. Θήρας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Διακοπή ηλεκτροδότησης 21/10 στην Φοινικιά
ΕΛΛΑΔΑ
Kaspersky: Προσοχή σε απόπειρες εξαπάτησης μετά την κυβερνοεπίθεση στην Cosmote
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αναστάτωση στο Blue Star Delos λόγω κρούσματος σε Γαλλίδα συνοδό
ΕΛΛΑΔΑ
Ικανοποιητικές οι προκρατήσεις τουριστικών πακέτων για την Ελλάδα το 2021, λέει η TUI
ΕΛΛΑΔΑ
438 νέα κρούσματα, 11 νεκροί σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
Και νέα γερμανική πρωτοβουλία για τα ελληνοτουρκικά
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αγιασμός και Εγκαίνια της Σχολής Γονέων απο την "Γλυκογαλούσα"
ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΕΝ: Προχωρούν οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Κυκλάδες
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η εντυπωσιακή καινοτομία της ΔΕΥΑΘ με την επεξεργασία των λυμάτων σε κατάλληλο νερό για άρδευση συζητείται παντού
Denaxa
Λιγνός_νέα
Hondos_201019
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.