Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Ν. Αιγαίου (17.7) - Θέματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου,

 

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 π.µ. µε τηλεδιάσκεψη (µέσω της εφαρµογής κοινωνικής δικτύωσης µε δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες οδηγίες).

 

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της Τουριστικής Καµπάνιας 2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Εισηγητές: ∆ρ. Γιάννης Φώτης & Ξενοφών Πετρόπουλος

 

ΘΕΜΑ 2ο Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για την σύναψη και εξειδίκευση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού µε στόχο την υλοποίηση προγράµµατος συνδιαφήµισης µε αεροπορικές εταιρείες και Tour Operators

Εισηγητής: ∆. Πασχαλίδης, ∆/νση Τουρισµού, Αθλητισµού, Πολιτισµού, ∆ια Βίου Μάθησης ∆ωδεκανήσου

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης συναίνεσης για τη µεταφορά του έργου µε τίτλο «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγµα Γαδουρά (Β΄ Φάση) – Κατασκευή Νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου» από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 1 στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εισηγητής: Νικόλαος Λυµπερόπουλος, Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 4ο Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για την σύναψη και εξειδίκευση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του νεοσύστατου Ειδικού Περιφερειακού ∆ιαβαθµιδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυµη Εταιρεία «ΦΟ∆ΣΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», µε στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στ ον «ΦΟ∆ΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» για την υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράµµατος.

Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 5ο ∆ωρεά υγειονοµικού εξοπλισµού σε δοµές υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

 

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση νέου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Αστυνοµίας Ρόδου» και κατάργηση της υπ.αριθµ.62/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου µε τίτλο: Βελτίωση - Συντήρηση & Αποκατάσταση Βλαβών Οδικού ∆ικτύου ν. Άνδρου (2020).

Εισηγητής: ∆ηµήτρης Λάσκαρης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Βιοµηχανίας και Φυσικών Πόρων Kυκλάδων, Έπαρχος Άνδρου

 

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Αποκατάσταση και προµήθεια χλοοτάπητα γηπέδου ∆αµατριάς» και κατάργηση / ακύρωση της ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µε Α∆Α: Ω0ΛΜ7ΛΞΒΗΘ καθώς και της υπ.αριθµ.60/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Εισηγητής: Νίκος Νικολής, Εντεταλµένος ΠΣ σε θέµατα Αθλητισµού ∆ωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του ∆ήµου Χάλκης, της Ανώνυµης Εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές (Κτ.Υπ.Α.Ε.) και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων «Σαρέντζι» και «Ρολόι» ∆ήµου Χάλκης» του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020» και κατάργηση της υπ.αριθµ.160/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Εισηγητής: Κάλλιστος ∆ιακογεωργίου, Εντεταλµένος ΠΣ σε θέµατα Πολιτισµού ∆ωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 10ο Σύναψη Συµφωνητικού Πρωτοκόλλου µεταξύ Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης

 

ΘΕΜΑ 11ο Γνωµοδότηση για την ΣΜΠΕ της Στρατηγικής που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «PROJECT BLUE» στη θέση «Φερά Γκρεµνά – Βατούδια» της ∆.Κ. Άνω Μεράς του ∆ήµου Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου, Εντεταλµένη ΠΣ σε θέµατα Περιβάλλοντος Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 12ο Πρόσληψη Προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου δυο ατόµων (ΠΕ Ψυχολόγων - ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) για την Περιφερειακή Ενότητα Καλύµνου στα πλαίσια των Συνοδευτικών µέτρων του Επισιτιστικού Προγράµµατος ΤΕΒΑ.

Εισηγήτρια :Χαρούλα Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Κοινωνικής Μέριµνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων ∆ωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 13ο 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδ/σου

 

ΘΕΜΑ 14ο 5 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Ο.Π.∆. (Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης) έτους 2020.

Εισηγήτρια : Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 16ο Ορισµός αναπληρωτή στην Επιτροπή Επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Ανάφης για την πράξη «∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ».

Εισηγητής: Χαράλαµπος ∆αρζέντας, Έπαρχος Θήρας

 

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων: - 1η Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Λέρου για το έργο «Επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιρίου σφαγείου και εξοπλισµού σφαγείου ∆ήµου Λέρου» ως προς το άρθρο 4: Αµοιβή – Πόροι – Χρηµατοδότηση – ∆ιάρκεια του έργου µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος

- 1η Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου» ως προς το άρθρο 4: Αµοιβή – Πόροι – Χρηµατοδότηση – ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδ/σου

 

ΘΕΜΑ 18ο Αντικατάσταση µελών Περιφερειακού Συµβουλίου σε Επιτροπές και Συµβούλια.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

 

ΘΕΜΑ 19ο Επικύρωση πρακτικών της 5ης /29-5-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
Atacon
Ανακύκλωση
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τράπεζες: Νέα πρωτόκολλα για τις συναλλαγές από αύριο
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Άννα Βίσση για μια ακόμη φορά στη Σαντορίνη!
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η πρώτη πτήση της Easyjet Holidays στη Σαντορίνη, στις 8 Αυγούστου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στον Α.Ο. Θήρας η Μαριάννα Τσιούχα
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στη Σαντορίνη συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καλωσόρισμα στο νέο Διοικητή του Α.Τ. Θήρας από τον Δήμαρχο Θήρας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εκλογές και νέο Δ.Σ. για την Ένωση Πολυτέκνων Σαντορίνης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κ. Χατζηδάκης: Πρότυπο νησί για την ανακύκλωση γίνεται η Σαντορίνη
ΕΛΛΑΔΑ
Εκτεταμένοι έλεγχοι σε λιμάνια και χώρους αναψυχής για την τήρηση των μέτρων
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τη Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στα 25 καλύτερα "Small Hotel" στην Ελλάδα το Celestia Grand απο την Trip Advisor
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στη Σαντορίνη για τα εγκαίνια του προγράμματος ανακύκλωσης της Ε.Ε.Α.Α. ο Κ.Χατζηδάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Μάσκες στους εσωτερικούς χώρους, νέα μέτρα λόγο κορωνοϊού..
ΕΛΛΑΔΑ
Κλείσιμο αρκετών καταστημάτων και κατ’ οίκον εργασία για την TUI
ΕΛΛΑΔΑ
Το προφίλ των περσινών ταξιδιών των Ελλήνων
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τράπεζες: Νέα πρωτόκολλα για τις συναλλαγές από αύριο
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Άννα Βίσση για μια ακόμη φορά στη Σαντορίνη!
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η πρώτη πτήση της Easyjet Holidays στη Σαντορίνη, στις 8 Αυγούστου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Στον Α.Ο. Θήρας η Μαριάννα Τσιούχα
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στη Σαντορίνη συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζηδάκη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καλωσόρισμα στο νέο Διοικητή του Α.Τ. Θήρας από τον Δήμαρχο Θήρας
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εκλογές και νέο Δ.Σ. για την Ένωση Πολυτέκνων Σαντορίνης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κ. Χατζηδάκης: Πρότυπο νησί για την ανακύκλωση γίνεται η Σαντορίνη
ΕΛΛΑΔΑ
Εκτεταμένοι έλεγχοι σε λιμάνια και χώρους αναψυχής για την τήρηση των μέτρων
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τη Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στα 25 καλύτερα "Small Hotel" στην Ελλάδα το Celestia Grand απο την Trip Advisor
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στη Σαντορίνη για τα εγκαίνια του προγράμματος ανακύκλωσης της Ε.Ε.Α.Α. ο Κ.Χατζηδάκης
ΕΛΛΑΔΑ
Μάσκες στους εσωτερικούς χώρους, νέα μέτρα λόγο κορωνοϊού..
ΕΛΛΑΔΑ
Κλείσιμο αρκετών καταστημάτων και κατ’ οίκον εργασία για την TUI
ΕΛΛΑΔΑ
Το προφίλ των περσινών ταξιδιών των Ελλήνων
Denaxa
web radio
Λιγνός_νέα
Hondos Center 2
Poliiatreio
© 2020 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.