Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

Πρόγραμμα κατάρτησης ανέργων διοργανώνει το ΚΕΚ Άποψη στη Σύρο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή της ΠΝΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων σε Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων
Δικαίωμα συμμετοχής
Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι. 
• Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
• Από 29 έως 64 ετών κατά την εναρκτήρια ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση (θεωρία και πρακτική) και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.
Περιεχόμενο - Τμήματα
1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, 
2. Υλοποίηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
(100 ωρών θεωρητικής και 200 ωρών πρακτικής) στις κάτωθι 2 ειδικότητες: 
• Σερβιτόρου, 
• Οροφοκόμου, 
3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Αίτηση - Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://katartisi.readsa.gr/ 
Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 
2. Αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα). 
3. Εκτύπωση του πεδίου «ΚΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» από τον διαδικτυακό τόπο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:) η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί την ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας. 
4. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση). 
5. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης 
Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης εκτυπωμένη από τον διαδικτυακό τόπο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:), η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία εκτύπωσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής. 
Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
6. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του έτους 2021. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το έτος 2021. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2021 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούνταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2021. 
7. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχου του λογαριασμού. 
8. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή αστυνομική αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρ.11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, π.χ. ΚΕΠ  (η οποία θα απευθύνεται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: 
• Δεν παρακολουθεί ή /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία (έτη 2021, 2022) πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής 
• Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΑΤΟΥΦΑ - ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 2281306833  Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00 – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ 5, (πίσω από το Όλα σε 1) 
E-MAIL: mkatoufa@apopsi.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Την διακήρυξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας υπέγραψε ο Γιάννης Βρούτσης εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό
ΕΛΛΑΔΑ
Real Estate: Τα νέα δεδομένα, το 1 δισ. ευρώ του προγράμματος «Το σπίτι μου» και οι προτάσεις αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνέντευξη στο Volcano TV θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Π.Ο.Ξ. Γιάννης Χατζής, τοποθετούμενος σε ζητήματα που απασχολούν το νησί μας
ΕΛΛΑΔΑ
15.000 φίλαθλοι έχουν ταυτοποιήσει το εισιτήριό τους μέσω του Gov.gr Wallet
Ε.Ξ.Σ.
Συνάντηση με εκπροσώπους της Πρεσβείας των ΗΠΑ είχαν η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης και το Σωματείο τουριστικών καταλυμάτων "Η Ατλαντίδα"
ΕΛΛΑΔΑ
Οι καλύτερες πόλεις για περπάτημα σε όλο τον κόσμο. H θέση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο Α.Ο. Θήρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Matteo Freschi!
ΕΛΛΑΔΑ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές των ερασιτεχνικών σωματείων στο νέο περιβάλλον του e-kouros, με 7 ριζικές αλλαγές/καινοτομίες και μείωση του γραφειοκρατικού βάρους
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Η Σαντορίνη υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα»
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΝΣΕΤΕ: Σε ιστορικά υψηλά, στο 13% του ΑΕΠ η άμεση συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις 16 και 17 Απριλίου
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η Princess Cruises ανακοίνωσε την ακύρωση αφίξεων τoυ Sun Princess στη Σαντορίνη
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΔΜΗΕ: Διεθνές κάλεσμα επενδυτών για τον Great Sea Interconnector
ΕΛΛΑΔΑ
Χρηματοοικονομική σταθερότητα και ευημερία - Το κλειδί βρίσκεται στην εκπαίδευση και την ασφάλιση
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ερώτηση βουλευτή Μάρκου Καφούρου για την επικινδυνότητα του κτιρίου της ΔΟΥ Θήρας
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.