Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση Δημοτικής Παράταξης "Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός"

Προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και για περαιτέρω
χορήγηση διευκρινιστικών απαντήσεων από τους αρμόδιους φορείς, ήτοι
ενδεικτικά το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
και το Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: «Ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης θυμήθηκε
στα τέλη Οκτωβρίου 2022 να εισάγει προς επεξεργασία στην
Οικονομική Επιτροπή τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα
τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης και τα αντίστοιχα τέλη κοιμητηρίου,
έτους 2022, προδήλως καταχρηστική ενέργεια που συνιστά
σκοπούμενη και σκανδαλώδη προώθηση διαπιστωμένων
εκπρόθεσμων και παράνομων συντελεστών που υπονομεύουν του
καταναλωτές»

----------------

Όπως πλέον είναι πολύ γνωστό στην Κίμωλο με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής
παρατηρείται μέγιστος βαθμός διαφθοράς και κακοποίησης των διοικητικών θεσμών και
παραχάραξη των τυπικών διαδικασιών, ζημιογόνα κατάσταση που θίγει τον πυρήνα των
συμφερόντων όλων των δημοτών. Η αρνητική, όμως, αυτή εικόνα του Δήμου Κιμώλου αντί
να βελτιώνεται με τη βοήθεια και τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
χειροτερεύει με γεωμετρική πρόοδο.
Σε επίρρωση του ισχυρισμού μας παραθέτουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά. Την 13η.10.2022 τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου
λάβαμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1250/13.10.2022 ηλεκτρονική πρόσκληση για συμμετοχή στην
11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου, η οποία
προγραμματίστηκε για την Τρίτη 18.10.2022.

[2]

Η κατάπληξη μας, όμως συνίσταται στο απαράδεκτο γεγονός ότι τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης συνεδρίασης εξαντλούνται σε προτάσεις της
Δημοτικής Αρχής που καλούν σε λήψη παράνομων αποφάσεων, ήτοι α) στην επιβολή του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022, β)
στην επιβολή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών και των δικαιωμάτων
ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2022 και γ) τον καθορισμό των συντελεστών των τελών
και δικαιωμάτων κοιμητηρίου 2022.
Θυμίζουμε εμφατικά ότι την ημέρα της επίμαχης συνεδρίασης, ήτοι την
18 η .10.2022, δηλαδή την διακοσιοστή ενενηκοστή πρώτη ημέρα (291) ημέρα του
χρόνου και μόλις εβδομήντα τέσσερις (74) ημέρες πριν από το πέρας του έτους
2022, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου ωσάν να ξυπνά από ένα βαθύ λήθαργο εισάγει
αυθαίρετα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιμώλου τα ως
άνω θέματα προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές συμβουλευτικές εισηγήσεις προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό του συνόλου των
κατηγοριών των ανταποδοτικών τελών με αναδρομικότητα διακοσίων ενενήντα
μιας (291) ημερών, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως
απαγορευμένο. Πιο συγκεκριμένα, τα προαναφερόμενα θέματα είναι αυτονόητο και
ευρέως γνωστό ότι δεν μπορούν να αξιολογηθούν νόμιμα από κανένα συλλογικό όργανο
του Δήμου Κιμώλου ή οποιουδήποτε άλλου Δήμου καθώς παραβιάζουν κατάφωρα τις
αυστηρές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί απαγόρευσης της αναδρομικότητας
των διοικητικών πράξεων.
Με απλά λόγια, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου λόγω της αδιανόητης και
αδικαιολόγητης ολιγωρίας της δεν νομιμοποιείται πλέον να καθορίσει κανενός
είδους και μορφής αναδρομικά ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2022 παρά μόνο
οφείλει να ορίσει τα αντίστοιχα τέλη για το υπόλοιπο του έτους 2022 και για το έτος
2023, ενέργεια την οποία αδικαιολόγητα παραλείπει! Το θλιβερά παράδοξο, όμως
είναι ότι τα ίδια ακραία φαινόμενα διοικητικής ανεπάρκειας και διαχειριστικής ασυδοσίας
στην Κίμωλο σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη είχαν επισυμβεί κατά αναλογία και το
προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2021 χωρίς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου να
ευαισθητοποιηθεί αξιολογώντας τις αιτιάσεις και τις διαμαρτυρίες της Δημοτικής
Παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης με την επωνυμία «Κίμωλος – Νέα Πορεία –
Εμπρός», τις οποίες απέρριψε σιωπηρά λόγω της επιτηδευμένης παρέλευσης του διμήνου
ενώ η 2 η Ειδική Επιτροπή των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010 δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας των διαλαμβανομένων διότι τάχα οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κιμώλου και οι πολίτες της Κιμώλου που είχαν προσφύγει
εναντίον των ανταποδοτικών τελών του Δήμου Κιμώλου έτους 2021 που εφαρμόστηκαν
αναδρομικά για χρονικό διάστημα πλέον των εννέα (9) μηνών στερούνταν εννόμου
συμφέροντος!
Δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έχει πράξει, άγνωστο
γιατί, τα νόμιμα στην περίπτωση των ανταποδοτικών τελών του Δήμου Κιμώλου
για το έτος 2021 έχουμε βάσιμες υποψίες ότι και φέτος βιώνουμε ένα ακόμη είδος
αυτεπάγγελτης συγκάλυψης που, δυστυχώς, πλέον αποδεικνύεται ότι επιχειρείται

[3]

συστηματικά στην Κίμωλο. Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου και ζητάμε να μας εξηγήσει με ποιά επιχειρήματα και για ποιόν λόγο η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου πράττει διαφορετικά από τις υπόλοιπες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενη την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Άραγε, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υποχρεούται να
ακολουθεί διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που εφαρμόζει εκ της θέσεώς του ο
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας; Αλήθεια, με
ποιά λογική στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την
επιβολή ανταποδοτικών τελών δεν επιτρέπεται να παράγουν έννομα αποτελέσματα σε
χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους και ως εκ τούτου
ακυρώνονται ενώ στην Κίμωλο οι ίδιες αποφάσεις παράγουν έννομα αποτελέσματα ακόμη
και όταν οι σχετικές αποφάσεις ψηφίζονται στο τέλος του χρόνου και αφορούν σε
ολόκληρο το έτος;
Τελικά στην Κίμωλο εφαρμόζονται οι Νόμοι ή όχι και ποιοί ακριβώς Νόμοι
εφαρμόζονται και γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κλείνει τα μάτια στην
πραγματικότητα, κλείνει τα αυτιά στα διαρκή παράπονα και αντίστοιχα σιωπά
διαιωνίζοντας αυτούς τους παραλογισμούς και τις μεγάλου βαθμού έκνομες
καταστάσεις προσφέροντάς τους έμμεση κάλυψη και προστασία;
Τα ίδια συνέβησαν πέρυσι, τα ίδια και χειρότερα επαναλήφθηκαν φέτος, τα ίδια
αναμένεται να πραγματοποιηθούν με μαθηματική ακρίβεια και του χρόνου. Δεν έχει ευθύνη
για την παράλογη κατάσταση αυτή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου; Τι έπραξε και τι
έχει σκοπό να πράξει για να σταματήσει αυτή τη διοικητική κατρακύλα στο Δήμο Κιμώλου;
Με ποιά λογική οι πολίτες της Κιμώλου οφείλουν να υπακούουν στους Νόμους της
Πολιτείας αφού δεν προσαρμόζεται στους ίδιους Νόμους πρώτα η ίδια η Διοίκηση του
Δήμου που οφείλει εκ του ηγετικού της ρόλου να παρουσιάζει προς μίμηση το καλό
παράδειγμα; Ποιά είναι στην πράξη η προστασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
στα δίκαια συμφέροντα των κιμωλιατών και ιδίως των καταναλωτών; Γιατί, άραγε να
αναγκαστούν να επιβαρυνθούν οικονομικά οι κιμωλιάτες τα τραγικά σφάλματα και τις
παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής της Κιμώλου, η οποία παραμένει στο απυρόβλητο να
ενεργεί ανέλεγκτα και γιατί να αναγκαστούν να πληρώσουν οι κιμωλιάτες Δημοτικά Τέλη,
τα οποία εκ του Νόμου είναι παράνομα;
Για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες για όσα αυτονόητα
προαναφέρθηκαν και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας
παραθέτουμε κατωτέρω ατόφια την υπ’ αριθ. πρωτ. 69698/18.04.2022 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία
αποφαίνεται με σαφήνεια επί του ίδιου ακριβώς θέματος, το οποίο μας απασχολεί.
Η προαναφερόμενη απόφαση ρυθμίζει κατ’ αναλογία με τρόπο που για λόγους
συνέπειας της έννομης τάξης θα έπρεπε να εφαρμόζεται και στην Κίμωλο, αλλά
περιέργως δεν εφαρμόζεται στην Κίμωλο και δεν κατανοούμε το γιατί.

[4]

Δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας συνοψίζει με πολύ εύληπτο τρόπο
ολόκληρη την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, δεν αναφερόμαστε εκ νέου στους λόγους
που συνηγορούν στην απαγόρευση της αναδρομικότητας των αποφάσεων
επιβολής των ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, αλλά, αντίθετα, παραπέμπουμε
ευθέως στα επιχειρήματα και τη συλλογιστική που εμπεριέχονται στην κάτωθι
υποδειγματική απόφαση, στο περιεχόμενο της οποίας παραπέμπουμε ευθέως και
στο διατακτικό της οποίας εναρμονίζουμε τις διεκδικήσεις μας.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
 
atacon
106,4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ποιοί οι κύκλοι εργασιών σε καταλύματα διαμονής και εστίαση του 2023 στην Σαντορίνη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤτΕ: 32,7 εκατ. τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα το 2023
ΕΛΛΑΔΑ
Πρώτοι οι Γερμανοί, δεύτεροι οι Βρετανοί τουρίστες στην Ελλάδα το 2023
ΕΛΛΑΔΑ
Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του ΙΤΕΠ για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τον Άρη αντιμετωπίζει στην έδρα του ο Α.Ο. Θήρας το Σάββατο 24/2 στις 19.00
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Σαντορίνη
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οι εργαζόμενοι της τοπικής "Εθνικής" καλούν την ομοσπονδία τους σε απεργία στις 28/2 υπέρ της αλήθειας των Τεμπών
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Θήρας στην πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΜΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Επίδειξη δύναμης από Wolves, Bombayers και Ballerz, «έβαλαν φωτιά» στην… ουρά οι 98ers!
ΕΛΛΑΔΑ
Καθοριστικός παράγοντας το κόστος των διακοπών για τους Βρετανούς. Περισσότεροι θα κάνουν διακοπές εκτός αιχμής
ΕΛΛΑΔΑ
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημόσια περιουσία και την πρόσβαση στις παραλίες
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεσαριά λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΘ
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2024 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Και στον διεθνή Τύπο δημοσιεύματα για το ναυάγιο του Sea Diamond
ΕΛΛΑΔΑ
Σε θετικό momentum τα ξενοδοχεία - Τα 4 αγκάθια που φρενάρουν την αγορά
Hondos_KE
apolimantiki
ΔΕΥΑΘ 29/6
Volcano TV
© 2024 Ιδιοκτησία: VOLCANO VIEW AE. All rights reserved.